ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុន Pfizer អះងាងថា វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួន មានប្រសិទ្ធភាពជាង ៩០ភាគរយ លើកុមារពីអាយុ ៥-១១ឆ្នាំ

វ៉ាស៊ីនតោន ៖ ក្រុមហ៊ុន Pfizer និងដៃគូ របស់ខ្លួន BioNTech បានឲ្យដឹងថា វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ របស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធភាព ៩០,៧ ភាគរយ ប្រឆាំងនឹងរោគសញ្ញា ជំងឺកូវីដ -១៩ ចំពោះកុមារអាយុពី ៥ ទៅ ១១ ឆ្នាំ។

ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះ បានបង្ហាញទិន្នន័យ នៅក្នុងឯកសារ ដែលបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃសុក្រមុន កិច្ចប្រជុំរបស់ទីប្រឹក្សារដ្ឋបាល ចំណីអាហារ និងឱសថអាមេរិក (FDA) ដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ក្រោយ ។

ក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech កំពុងដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាត ឱ្យប្រើគ្រាអាសន្នរបស់ FDA (EUA) នៃរបបពីរដូសនៃកម្រិត ១០ មីក្រូក្រាម សម្រាប់កុមារអាយុពី ៥ ទៅ ១១ ឆ្នាំ ។

ទិន្នន័យបង្ហាញថា វ៉ាក់សាំង បឋមចំនួនពីរដូស ដែលបានផ្តល់ដល់កុមារ ចាប់ពីអាយុ ៥ ឆ្នាំដល់អាយុតិចជាង ១២ ឆ្នាំផ្តល់នូវប្រសិទ្ធភាព ការពារខ្ពស់ប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងកំឡុងពេល ដែលទម្រង់ឆ្លងថ្មី នៃការព្រួយបារម្ភលេចធ្លោ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក .

វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ និងគណៈកម្មការប្រឹក្សាផលិតផលជីវសាស្រ្ត ដែលពាក់ព័ន្ធគ្រោងជួបប្រជុំនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែតុលា ដើម្បីពិភាក្សាថាតើត្រូវផ្តល់សិទ្ធិវ៉ាក់សាំង សម្រាប់កុមារអាយុពី ៥ ទៅ ១១ ឆ្នាំឬយ៉ាងណា៕ដោយ ឈូក បូរ៉ា

Most Popular

To Top