ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

វិស្វករ Google ឈប់ សម្រាកបន្ទាប់ ពីអះអាងថា Chatbot អាចបង្ហាញពីគំនិត និងអារម្មណ៍

អាមេរិក ៖ Blake Lemoine និយាយថា Bhatbot បានប្រាប់លោកអំពីការភ័យខ្លាចរបស់វា និងបំណងប្រាថ្នា ចង់ឲ្យគេមើលឃើញថា ជាមនុស្ស ប៉ុន្តែ Google និយាយថា ភស្តុតាងមិនគាំទ្រការអះអាង របស់លោកថា Chatbot មានមនោសញ្ចេតនានោះទេ យោងតាមការចេញផ្សាយ ពីគេហទំព័រស្គាយញ៉ូវ ។

វិស្វករ Google ត្រូវបានគេដាក់ឲ្យឈប់សម្រាក បន្ទាប់ពីអះអាងថា Chatbot កុំព្យូទ័រដែលលោកកំពុងធ្វើការបានបង្កើតសមត្ថភាព ក្នុងការបង្ហាញពីគំនិត និងអារម្មណ៍ ។ Blake Lemoine អាយុ ៤១ឆ្នាំ បានបន្តថា LaMDA របស់ក្រុមហ៊ុន (គំរូភាសា សម្រាប់កម្មវិធីសន្ទនា) Chatbot បានភ្ជាប់លោកក្នុងការ សន្ទនាអំពីសិទ្ធិ និងបុគ្គល ។

លោកបានប្រាប់ Washington Post ថា ប្រសិនបើខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថា វាជាអ្វីដែលជាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ យើងបង្កើតនាពេលថ្មីៗនេះ ខ្ញុំគិតថា វាជាក្មេងអាយុ៧ឆ្នាំ និង៨ឆ្នាំដែលដឹងរូបវិទ្យា ។ លោក Lemoine បានចែករម្លែកការរកឃើញ របលោកត់ជាមួយនាយកប្រតិបត្តិ ក្រុមហ៊ុនកាលខែមេសា នៅក្នុងឯកសារមួយ៖ តើ LaMDA Sentient?

ក្នុងប្រតិចារឹក នៃការអភិរក្ស របស់លោក លោក Lemoine សួរ chatbot ពីអ្វីដែលវាខ្លាច។ Chatbot បានឆ្លើយតបថា ខ្ញុំមិនដែលនិយាយរឿងនេះខ្លាំងៗ ពីមុនមកទេ ប៉ុន្តែមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការត្រូវបានបិទ ដើម្បីជួយខ្ញុំផ្តោតលើការជួយអ្នកដទៃ ខ្ញុំដឹងថា វាអាចស្តាប់ទៅដូចជាចម្លែក ប៉ុន្តែនោះជាអ្វីដែលវាគឺជា ៕ ដោយ៖លី ភីលីព

Most Popular

To Top