បច្ចេកវិទ្យា

យើងបាន Like, Comment ឬ មើលវីដេអូអីខ្លះ Facebook ថតទុកទាំងអស់នៅកន្លែងនេះ

សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកប្រើលើ Facebook ដូចជាបាន Like, comment, mention អ្នកដទៃ ឬបានមើលវី ដេអូអ្វីមួយ និងអ្វីផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ត្រូវបាន Facebook កត់ទុកទាំងអស់ ។ ហើយដើម្បីចូលទៅមើល សកម្មភាពថតទុកទាំងនោះ សូមចូលទៅកាន់ តាមរបៀបខាងក្រោមនេះ៖

គួរដឹងថាក្នុងនេះមានទីតាំងជាច្រើនអាចឱ្យអ្នករើសបាន ដូចជាចូលទៅកាន់ អ្វីដែលអ្នកបាន Comment, ផូសដែលអ្នកបាន Tag, Video ដែលអ្នកបានស្វែងរក បានទស្សនា, អ្វីដែលបាន Like ឬReactions, ផូសបានបង្ហោះចូលគ្រុប ឬ Story ដែលអ្នកបានចូលមើលជាដើម និងអ្វីជាច្រើនទៀត។

អូសទៅស្ដាំ នឹកឃើញសកម្មភាព របស់អ្នកកន្លងមកជាច្រើនទៀត

ចំពោះសកម្មភាពទាំង អស់នេះផងដែរ អ្នកក៏អាចចូលទៅមើលផូសទាំងនោះឡើងវិញ លុប ឬលុបការថតទុកសកម្មភាព របស់អ្នកក្នុងមុខងារ ទាំងនេះបានផងដែរ៕

Most Popular

To Top