បច្ចេកវិទ្យា

ម្ចាស់ Facebook Meta ៖ ក្រុមហ៊ុនធ្លាក់ ចុះប្រាក់ចំណូល ជាលើកដំបូង ចំពេលការលក់ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាប និងការប្រកួតប្រជែងពី TikTok

អាមេរិក ៖ យោងតាមការ ចេញផ្សាយពីគេហទំព័រស្គាយញ៉ូវ បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា ការអាប់ដេតភាពឯកជន iOS របស់ Apple កាលពីឆ្នាំមុនបានកំណត់ សមត្ថភាពរបស់ Meta ក្នុងការតាមដាន និងកំណត់ គោលដៅ អ្នកប្រើប្រាស់ ខណៈអតិផរណា កើនឡើងបាននាំឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយ ចំនួនកាត់បន្ថយថវិកា ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេ ។

ម្ចាស់ Facebook Meta បានរាយការណ៍ពីការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូល លើកដំបូងរបស់ខ្លួន ចំពេលដែលការលក់ការ ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធ្លាក់ចុះ និងការប្រកួតប្រជែង កើនឡើងពី TikTok ។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយក្ស បានរាយការណ៍ថា ប្រាក់ចំណូលចំនួន ២៨.៨ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល៣ខែ ដល់ខែមិថុនាធ្លាក់ចុះជិត ១ ភាគរយពី ២៩.០៨ ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុន ។

តួលេខនេះ គឺទាបជាង ២៨.៩ពាន់លានដុល្លារដែលរំពឹងទុកដោយ Wall Street ដោយបានផ្ញើភាគហ៊ុន Meta ធ្លាក់ចុះប្រហែល ៥ភាគរយក្នុងការ ពង្រីកការជួញដូរ។ ក្រុមហ៊ុនដែលជាម្ចាស់ Instagram និង WhatsApp ទទួលបានប្រាក់ចំណេញ ចំនួន ៦.៦៩ ពាន់លានដុល្លារ ឬ ២.៤៦ដុល្លារ ក្នុងមួយហ៊ុននៃត្រីមាស ធ្លាក់ចុះ ៣៦ភាគរយ បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា កាលពីឆ្នាំមុន នៅពេលប្រាក់ចំណេញមានចំនួន ១០.៣៩ពាន់លានដុល្លារ ឬ ៣.៦១ដុល្លារក្នុងមួយហ៊ុន ។

Meta បានចេញការព្យាករណ៍ បានបិទសម្រាប់ត្រីមាស បន្ទាប់ពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញា ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលរំពឹងថា នឹងមាននៅក្នុងចន្លោះ ២៦ពាន់លានដុល្លារ និង ២៨.៥ពាន់លានដុល្លារ ។ នេះគឺទាបជាង ៣០.៥ពាន់លានដុល្លារ អ្នកវិភាគបានរំពឹងទុក ។
ភាគហ៊ុនមេតាបាន បាត់បង់ប្រហែលពាក់កណ្តាល តម្លៃ របស់ពួកគេចាប់ តាំងពីដើមឆ្នាំមក ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការ ព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកវិនិយោគ អំពីអាជីវកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន ៕ដោយ៖លី ភីលីព

Most Popular

To Top